Home     │     Webmail     │     Helpdesk     │     Over ons     │     Netwerk status     │     Contact   

Ouder nieuws:

Sinterklaas en Kerst korting!
De gehele maand december een hosting account inclusief .NL domeinnaam voor maar € 18,- per jaar zolang u klant bent.
december 2011
Nieuwe regels rond abonnementen?
Wij hanteren al sinds 1999 een opzegtermijn van 14 dagen voor de ingangsdag van de eerstvolgende maand met restitutie van reeds betaalde hosting.
december 2011
De komende maand gaan wij de voorlaatste van onze oudere servers migreren naar een van de nieuwe servers. Klanten welke op deze server gehost zijn zullen via e-mail uitleg en begeleiding m.b.t. nieuwe instellingen krijgen.
december 2011
Geen trustee meer service nodig voor .FR domeinnamen.
Vanaf 6 december hoeft u niet meer in Frankrijk te wonen om een .FR domeinnaam te registreren en vervalt de trustee service.
november 2011
Waarom selfsigned ssl certificaten? (https) Lees meer


Aanmelden nieuwsbrief:
newsletter subscription
Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief:.
Klik hier
Algemene voorwaarden Webframe.NL


welcome

Algemene voorwaarden Webframe.NL, ingeschreven KvK Amsterdam nummer: 34123273

1.Definities
1.1 klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Webframe.NL
een overeenkomst heeft gesloten, dan wel de natuurlijke of rechtspersoon die van de diensten van Webframe.NL gebruik maakt.
1.2 Webframe: Webframe.NL, een rechtspersoon naar Nederlands recht.
1.3 hosting: het door Webframe verlenen van toegang voor klant tot haar servers, het aan klant ter beschikking stellen van een account op haar servers, ter beschikking stellen van webhosting, diskruimte, e-mail voorzieningen, web, dns , database en andere servers en/of andere aan het aanvragen en beheren van domeinnamen voor klant, web en domeinhosting gerelateerde diensten.
1.4 domeinnaam: de door Webframe beheerde, aan klant door Stichting IDN en / of andere registrars toegekende domeinnaam.
1.5 overeenkomst: overeenkomst tussen Webframe en klant met betrekking tot de hosting.
1.6 Het internet: Het internet is een groot openbaar netwerk van computernetwerken, die worden beheerd door de Internet Engineering Task Force

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Webframe en klant, voor zover deze rechtsbetrekkingen tot stand zijn gekomen.
2.2 Toepasselijkheid van algemene of specifieke voorwaarden van klant, hoe dan ook genaamd, wordt door Webframe niet erkend.
2.3 Van deze voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken door een door tenminste één van de bevoegde vertegenwoordigers van Webframe ondertekend stuk, waar duidelijk de afwijking in te lezen staat.

3. Totstandkoming van een overeenkomst
3.1 Een overeenkomst komt tot stand door:
a. een schriftelijke overeenkomst tussen Webframe en klant.
b. een mondelinge overeenkomst tussen Webframe en klant.
c. een via e-mail tot stand gekomen overeenkomst tussen     Webframe en klant.
3.2 Elke door een of meerdere van de in artikel 3.1 genoemde manieren tot stand gekomen overeenkomst zal bindend zijn onder de algemene voorwaarden van Webframe.
3.3 Indien klant een rechtspersoon is, dient klant op verzoek van Webframe een inschrijving of aanmelding / uittreksel uit het desbetreffende register van de Kamer van Koophandel te overleggen. Degene die de rechtspersoon vertegenwoordigt dient op verzoek van Webframe zijn of haar tekenbevoegdheid aan te tonen.

4. Verplichtingen van Webframe
4.1 Webframe zal zich zo goed mogelijk inspannen om de h1osting 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te houden voor klant en bezoekers / gebruikers van de door klant doormiddel van de hosting aangeboden diensten..
4.2 Als gevolg van de technische (dynamische) structuur van het internet kan Webframe geen garanties geven met betrekking tot de bandbreedte tussen de servers van Webframe en computers van klant danwel bezoekers van websites van klant, bereikbaarheid van e-mail servers etc. etc..
4.3 Als gevolg van mogelijke systeemcrashes en andere onvoorziene technische omstandigheden kan Webframe geen 100% garantie geven voor het leveren van de hosting, Webframe streeft naar een beschikbaarheid (op geplanned onderhoud na) van 99.9 %.
4.4 Webframe zal zich ten volle inspannen om alle gegevens die klant op de servers van Webframe opslaat zodanig te beveiligen dat tot die gegevens, naast klant, uitsluitend de systeembeheerders van Webframe toegang hebben.
4.5 Webframe maakt backups van bestanden van klant en bewaart deze op een niet voor derden toegankelijke plaats. Klant is in eerste instantie zelf gehouden om backups te maken van bestanden.
Webframe is niet aansprakelijk voor enig verlies van gegevens mocht zij niet in staat zijn genoemde backups terug te plaatsen bij systeemcrashes danwel fouten van klant.
4.6 Webframe behoudt zich het recht voor wijzigingen in (toegang tot) de hosting, de hostname van systemen van Webframe en/of de wachtwoorden aan te brengen, indien zulks wenselijk is voor het correct functioneren van de hosting. Indien zodanige wijzigingen direct invloed hebben op de wijze waarop klant toegang verkrijgt tot de hosting, zal Webframe klant tijdig over de wijzigingen informeren.

5. Verplichtingen van klant
5.1 klant dient door Webframe verstrekte wachtwoorden en andere met de hosting in verband staande gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden. Indien en zodra klant reden heeft om aan te nemen dat derden, anders dan met toestemming van klant, kennis van voornoemde gegevens hebben, dient klant zulks onverwijld aan Webframe te melden.
5.2 klant zal de hosting slechts gebruiken in overeenstemming met wat als redelijk gebruik wordt geacht. Klant zal door het gebruik van de hosting geen rechten van derden schenden, zich ten opzichte van derden niet onwelvoeglijk of in strijd met de goede zeden of openbare orde gedragen en geen schade aan derden toebrengen. Klant zal zich houden aan de zogenaamde netiquette, (de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet) zoals omschreven in RFC1855.
5.3 Onverminderd haar overige rechten, behoudt Webframe zich het recht voor haar verplichtingen jegens klant op te schorten danwel te beeindigen, onder meer door klant met onmiddellijke ingang de toegang tot het gebruik van de hosting, of enig onderdeel daarvan, te ontzeggen, indien klant handelt in strijd met het in artikel 5.2 bepaalde. Webframe zal wegens zodanige opschorting nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
5.4 Klant is gehouden te voldoen aan de in artikel 9 genoemde verplichtingen inzake vergoedingen voor de hosting.

6. Domeinnamen
6.1 Op aanvraag en gebruik van een domeinnaam zijn van toepassing de dan geldende regels en procedures van de desbetreffende instanties, waaronder, doch niet beperkt tot, de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, Network Solutions, Inc., RIPE, partners van Webframe etc.. De desbetreffende instantie beslist over toekenning van domeinnamen.
6.2 Domeinnamen worden geregistreerd op naam van (de onderneming van) klant, met Webframe danwel een van de partners van Webframe als technisch en administratief contactpersoon. Facturering zal door Webframe geschieden ten behoeve van de desbetreffende instantie / partner.

7. Technische ondersteuning c.q. Webframe helpdesk
7.1 Webframe zal klant ondersteunen bij het gebruik / instandzetten van de hosting. klant kan vragen, verzoeken tot mutaties m.b.t de hosting alsook technische problemen via e-mail sturen naar de helpdeskmedewerkers van Webframe.
7.2 Zo mogelijk zal Webframe telefonische en/of on site ondersteuning leveren, dit voor een met klant vooraf afgesproken uurtarief.
7.3 In het geval van technische storingen zal webframe 24 uur per dag bereikbaar zijn voor klant op het op de website van Webframe genoemde storingsnummer.
7.4 Mocht er geen sprake zijn van een aan Webframe te wijten technische storing als klant van dit storingsnummer gebruik maakt behoudt Webframe zich het recht voor klant te faktureren naar rato van de aan de storingsmelding bestede uren met een minimum van 15 minuten per melding.

8. Vergoedingen
8.1 Voor de hosting is klant een maandelijkse danwel jaarlijkse vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding is verschuldigd vanaf de dag waarop voor klant overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3 de hosting in werking is gesteld.
8.2 Tenzij anders vermeld, zijn door Webframe genoemde vergoedingen steeds in EURO en inclusief btw..
8.3 Webframe is gerechtigd de genoemde vergoeding te wijzigen. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan na 14 (veertien) dagen na kennisgeving aan klant. Indien klant niet instemt met de wijziging, heeft klant het recht de overeenkomst uitsluitend voor de toekomst te ontbinden.
8.4 Naast de in artikel 8.1 bedoelde vergoeding voor gebruik van de hosting kan Webframe aan klant andere vergoedingen in rekening brengen, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, vergoedingen voor het bemiddelen bij aanvraag, verhuizing, verkoop, verhuur van domeinnamen, en alle andere aan de hosting gerelateerde / verwante diensten.

9. Betaling
9.1 De verschuldigde vergoedingen dienen maandelijks binnen 14 dagen na ontvangst factuur door klant te worden voldaan door storting op rekening van Webframe.NL, NL14BUNQ2033442047

10. Overmacht
10.1 Indien Webframe door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens klant kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
10.2 tevens zal klant door Webframe gecrediteerd worden voor een naar rato van de duur van de overmacht deel van de in artikel 8 genoemde vergoedingen.
10.3 Indien de overmachtstoestand langer duurt dan 7 (zeven) dagen , hebben beide partijen het recht de overeenkomst uitsluitend voor de toekomst te ontbinden. In geval van overmacht heeft klant geen recht op enige (schade)vergoeding behalve de in artikel 10.2 genoemde vergoedingen.
10.4 Onder overmacht van Webframe wordt verstaan 'elke van de wil van Webframe onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd, of waardoor de nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet van Webframe kan worden verlangd' ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden in ieder geval gerekend: storingen in systeem(en) die deel uitmaken van het internet, systemen van Webframe, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, en uitval van de elektriciteits- voorziening, de noodstroomvoorziening, de blusinstallatie etc. van de ruimte(s) waar de Webframe servers zich bevinden.

11. Aansprakelijkheid
11.1 De totale aansprakelijkheid van Webframe wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot een bedrag van maximaal tweehonderdvijftig euro (€ 250.-). Aansprakelijkheid van Webframe voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolg-schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
11.2 Buiten de in artikel 11.1 genoemde toerekenbare tekortkoming rust op Webframe geen enkele aansprakelijkheid voor schade- vergoeding, ongeacht de grond waarop een verzoek tot schade- vergoeding zou worden gebaseerd.
11.3 De in dit artikel 11 opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid blijven buiten toepassing voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding of systeembeheerders van Webframe.

12. Duur en beëindiging
12.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur, of doormiddel van vastlegging in de overeenkomst van een andere bepaling.
12.2 Zowel klant als Webframe hebben het recht de overeenkomst schriftelijk of via e-mail op te zeggen 14 dagen voor de ingangsdag van de eerstvolgende maand. Indien klant de overeenkomst opzegt, doch na die ingangsdag niettemin gebruik maakt van de hosting, wordt de opzegging beschouwd als niet gedaan.
12.3 Restitutie van reeds betaalde, te betalen, en niet tijdig opgezegde domeinnaamregistraties kan niet geschieden aangezien deze door Webframe vooruit betaald worden bij de betreffende registrars en deze registrars geen terugbetalingsregeling kennen. Restitutie van reeds betaalde website/e-mail hosting geschied alleen vanaf de eerstkomende kalendermaand na het ontvangen van de, tijdige (12.2), opzegging van klant door Webframe.
12.4 Webframe heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden: a. indien klant enige verplichting, waaronder begrepen het bepaalde in artikel 5, jegens Webframe niet, niet geheel of niet tijdig nakomt. b. in geval van (voorlopige) surseance van betaling of (aanvraag van) faillissement van klant. Alsdan zijn alle vorderingen van Webframe op klant onmiddellijk en in het geheel opeisbaar

13. Aanvullingen
13.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij op grond van de wet een andere rechter bevoegd zou zijn en klant voor beslechting van het geschil door die rechter kiest.
13.3 Webframe behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen.
13.4 Klant is gehouden deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen en zich op de hoogte te houden van wijzigingen.

januari 2019, Webframe.NL Amsterdam

 


   Services

   Domeinregistratie


Web en E-mail Hosting, Database Hosting, Mailing Lists, Dedicated Servers, VPS servers, Colocation etc. etc..
Bent u op zoek naar een speciale service die u nergens anders kunt vinden? Mail of bel en wie weet kunnen wij u wel helpen.
Enkele door ons gesponsorde projecten:
Dragen & Voeden (tot september 2010)
Self Project (tot 2011)
Peugeot 405 Club
Loesje Webkaarten (tot mei 2010) webframe.org (open source hosting, nu alleen als archief)


Alle .NL .COM .NET .ORG domeinregistraties verzorgen wij voor u, maar ook de minder bekende zoals .BIZ .TEL .MOBI en de meer exotische zoals .AM .IN .LA .VC etc. etc.© vof Webframe.NL 1999 / 2023